Sản phẩm của Aitiim được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới.